Lakeuden Optiikka Oy on perustettu alunperin vuonna 2007. Kesällä 2011 se sai nykyiset omistajat ja aloitti heinä- elokuussa optikkoliikkeen valmistelun, joka avattiin 1.10.2011.

Nykyisin Lakeuden Optiikka Oy on perheyhtiö, jonka omistajat myös työskentelevät yrityksessä tuottaen laadukasta ja asiantuntevaa palvelua.

Olemme Suomen Yrittäjät ry:n jäsen ja noudatamme optisen alan eettisiä ohjeita.

OPTIKON AMMATIN HARJOITTAMISEN EETTISET OHJEET

1. Optikon on ammattia harjoittaessaan toimittava lakien, asetusten sekä sosiaali- ja terveysministeriön, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen antamien ohjeiden mukaan.

2. Optikon on noudatettava hyviä tapoja toiminnassaan. Tavoitteena on terveydenhuollon ammatinharjoittamisen korkea etiikka ja moraali potilaan asema ja oikeudet huomioiden.

3. Optikon tulee omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että optikon ammattia harjoitettaessa noudatetaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien lakien ja asetusten määräyksiä.

4. Optikkotoimipisteellä on oltava palveluista vastaava optikko. Hän vastaa siitä, että optikoilla ja toimipisteen muulla henkilöstöllä on asianmukainen koulutus ja / tai osaaminen optikkoliikkeessä tuotettaviin tehtäviin ja palveluihin.

5. Optikon ammattipätevyys velvoittaa säilyttämään ja lisäämään ammatin arvostusta niin suuren yleisön kuin valvovien viranomaistenkin keskuudessa. 

6. Optikon tulee seurata alansa kehitystä ja ylläpitää ammattitaitoaan osallistumalla jatko- ja täydennyskoulutukseen. Hänen tulee myös tuoda esille alansa kehittämis- ja koulutustarpeita.

7. Optikon toimintaa tulee hoitaa kiinteästä toimipisteestä. Mikäli kuitenkin syrjäseuduilla on pakottavia syitä toimia toimipisteen ulkopuolella, se on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita noudattaen.

8. Optikkoliikkeen järjestämän silmälääkärin vastaanoton tulee olla niin hoidettu, että potilaalle suodaan täysi vapaus käyttää mitä optikkoliikettä tahansa silmä- ja piilolasien hankinnassa. Tältä silmälääkärin vastaanotolta tulee myös muiden optikkoliikkeiden asiakkaiden saada vastaanottoaikoja.

9. Optikko älköön arvostelko toisen optikon/silmälääkärin työtä keskustelematta asiasta ensin hänen kanssaan. Mikäli virhe on asianmukaisesti todettu, on virheen tekijälle annettava tilaisuus virheen korjaamiseen.

10. Optiikan Eettinen Neuvosto tekee näitä sääntöjä koskevat täsmennykset ja ratkaisee tulkintaerimielisyydet.

Optiikan Eettinen Neuvosto hyväksynyt 29.3.2005